Regulamin

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.
Regulamin
internetowego systemu rezerwacji biletów lotniczych Samolotem.pl
Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z internetowego systemu rezerwacji i zakupu biletów lotniczych Samolotem.pl

§ 1
Operatorem serwisu Samolotem.pl jest firma Nestor Travel, Nestor Idiom Michał Nestorowicz,
45-709 Opole  ul. Kś. Piotra Ściegiennego 7/4  Polska, Tel. +48 88 775 00 05
Tel. +48 88 775 00 07 , Tel. + 48 022 816 13 64, Tel. +48 022 622 60 84,
e-mail: m@samolotem.pl www.samolotem.pl

§ 2
System Rezerwacji – system rezerwacji biletów lotniczych, hoteli, wynajmu samochodów oraz innych usług turystycznych. Program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego.
Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.
Bilet lotniczy – potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego.
Pasażer – osoba odbywająca przelot na podstawie zakupionego biletu lotniczego.
Sprzedający – Nestor Travel jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych Samolotem.pl
Linia lotnicza – przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego.

§ 3
Regulamin określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych w portalu Samolotem.pl
Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4
1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakupu biletu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

§ 5
1. Ograniczenie odpowiedzialności – Samolotem.pl zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Samolotem.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Systemu Rezerwacji będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji ani, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

§ 6
1. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji oferowanego na stronie Samolotem.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze.
2. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych. Dokonując zapytania o rezerwację i zakupu biletu lotniczego Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Nestor Travel / Samolotem.pl, służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz za potrzebowań ze strony Klientów.
3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.
4. Akceptując niniejszy dokument Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
5. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Samolotem.pl może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania danych Klienta i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem Samolotem.pl nie odpowiada dokonanie rezerwacji.

§ 7
Na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności.

§ 8
1. Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do wykupu biletu lotniczego.
2. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN/EURO, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata agencyjna za wystawienie biletu.
3. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Samolotem.pl lub wystawienia biletu w przypadku płatności kartą kredytową.

§ 9
Samolotem.pl akceptuje trzy formy płatności za bilety lotnicze:
1. Kartą kredytową, przez system. (Karta zostaje obciążona na kwotę 60zł low cost ,90-120 line regularne  przez Samolotem.pl/Nestor Travel oraz bezpośrednio przez linie lotniczą na pozostałą kwotę – nie większą niż na kwota podana podczas rezerwacji biletu.
2. W przypadku zakupu biletu lotniczego przy użyciu karty kredytowej osoby trzeciej, do której to osoby nie będzie odnosił się bilet lotniczy, należy wydrukować, wypełnić i podpisać PEŁNOMOCNICTWO, które należy przefaksować na fax. 22 622 60 84 lub zeskanować i przesłać na adres m@samolotem.pl. Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL. UWAGA!!! Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Sprzedający zgłasza je odpowiednim organom ścigania.
3. Płatność przelewem na konto podane w e-mailu z rezerwacją .
4. Płatności za bilety „Low Cost” dokonywane są wyłącznie kartą kredytową w trakcie zakupu. (Opłata rezerwacyjna doliczana przez Samolotem.pl/Nestor Travel to 60 zł za bilet/osobę.)

§ 10
1. Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na Samolotem.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu. (Taryfa lotnicza)
2. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika – Samolotem.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez konsultanta na adres poczty elektronicznej klienta.

3.Opłata za wystawienie biletu nie podlega zwrotom.

§ 11
Samolotem.pl zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Systemu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

§ 12
1. Samolotem.pl zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
2. Samolotem.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Systemu Rezerwacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.
3. Samolotem.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży w wyniku strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych lub siły wyższej.
4. Samolotem.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

§ 13
Integralną częścią umowy są warunki linii lotniczych:
1. Ogólne warunki przewozu IATA.
2. Regulaminy poszczególnych linii LOW COST:
o Ryan Air
o Easy Jet
o Germanwings
o Virgin Express
o WizzAir
o Independence Air
o Sky Europe
o Fly Monarch
o Kulula
o Jet2
o Mytravel Lite
o FlyBE
o ThomsonFly
o BMIbaby
o First Choice Airways
o Transavia
o Excel Airways
o Air Southwest
o Air Wales
o Smart Wings
o Loco Flights
o FlyGlobespan
o Hapag Lloyd Flug
o Hapag-Lloyd Express
o My Air
o Volare
o Alpi Eagles
o Inne na życzenie.

§ 14
Integralną część umowy stanowią warunki rezerwacji dla hoteli: http://hotelclub.com/termsofuse.asp

§ 15
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
WWW.SAMOLOTEM.PL